Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zrušenie spoločnosti

Chcete skončiť s podnikaním? Máte neaktívnu, tzv. „spiacu firmu“?

Napriek tomu, že nevykonávate žiadnu činnosť musíte si aj naďalej plniť zákonné povinnosti. Neviete ako ďalej?

Sme tu preto, aby sme Vám s vyriešením takto nepríjemnej situácie pomohli.

Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, je administratívne aj časovo náročný, no s našou pomocou bude pre Vás bezproblémový.

Ponúkame Vám možnosť ukončenia podnikania, a to hneď viacerými spôsobmi. Kontaktujte nás a my Vám navrhneme najlepšie riešenie situácie v akej sa nachádzate. Kvalitu služieb garantuje náš tím právnikov a partnerská advokátska kancelária. Cena za jednotlivé služby je konečná bez ďalších dodatočných poplatkov.

Spoločnosť sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník zrušuje:

  1. Uplynutím času, na ktorý bola založená,
  2. Odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom,
  3. Odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  4. Zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
  5. Z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Ponúkame nasledovné možnosti ukončenia podnikania:

Potrebujete skončiť s podnikaním a neviete ktorá možnosť je pre vás najlepšia?
Nezáväzne nás kontaktujte a pomôžeme vám.