Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zrušenie spoločnosti z úradnej moci - ex offo

O zrušení spoločnosti môže rozhodnúť aj súd (zrušenie spoločnosti ex offo alebo z úradnej moci) a dokonca bez akéhokoľvek podnetu spoločníka v danej spoločnosti. Ten sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Obchodný zákonník vymedzuje prípady, kedy súd aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, a to ak:

  1. sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
  2. spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
  3. zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
  4. spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
  5. spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú obdobné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom,
  6. spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
  7. spoločnosť nespĺňa podmienky v súvislosti so sídlom (napr. bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojmu sídlu zapísanému v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah

Súd sa reálne nemá ako dozvedieť o nedostatku uvedených prípadov v spoločnosti. Podnet preto môže podať akákoľvek osoba. Môže tak však urobiť aj sám spoločník, keď vie o niektorom z uvedených prípadov. Zákon uvádza, že súd rozhoduje o zrušení spoločnosti z vlastného podnetu, na návrh štátneho orgánu alebo na základe podnetu od osoby, ktorá osvedčí právny záujem.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra je určite najjednoduchším riešením zrušenia spoločnosti, pretože všetky potrebné úkony urobí za vás súd. Zároveň je však takéto zrušenie najdlhšie a je najdrahšie. Súd totiž nemá na zrušenie spoločnosti žiadne lehoty, preto môže trvať aj roky a spoločnosť je povinná za celé obdobie platiť minimálnu daň, tzv. daňovú licenciu.

Postup súdu:

Súd najskôr vyzve spoločníka, aby v lehote (nesmie byť kratšia ako 30 dní) odstránil predmetný nedostatok.

Ak v spoločnosti nedôjde k náprave nedostatku, súd začne konanie o zrušenie. Najskôr súd zisťuje, či je v spoločnosti nejaký majetok. Ak majetok spoločnosti nie je postačujúci, zruší spoločnosť bez toho aby nariadil likvidáciu. Na druhej strane ak je v spoločnosti dostatočný majetok, súd nariadi likvidáciu spoločnosti a vymenuje likvidátora, pričom to môže byť štatutárny orgán alebo spoločník. Spoločnosť sa tak dostane do procesu riadnej likvidácie a až po jej skončení súd ex offo vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Takýto typ zániku spoločnosti môže byť využitý napr. keď spoločník chce skončiť s podnikaním, jeho spoločnosť však nemá majetok (likvidácia nemá zmysel) a zároveň nie je v úpadku (nemožno začať konkurzné konanie).

Obráťte sa na našu spoločnosť, poradíme Vám a vypracujeme pre Vás podanie na súd na vydanie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a následný ex offo výmaz z obchodného registra.

CENA: 299,- €

Výhodou ex offo výmazu je jednoduchý spôsob zrušenia spoločnosti.

Nevýhodou ex offo výmazu je zdĺhavý a drahý proces - zrušenie môže trvať aj roky, počas ktorých budete musieť platiť daňovú licenciu

Potrebujete zrušiť vašu spoločnosť ex offo?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.