Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Zlúčenie spoločností (fúzia)

Zlúčenie spoločností je jedným zo spôsobov zrušenia spoločnosti bez likvidácie, kedy sa zanikajúca spoločnosť zlúči s inou spoločnosťou, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Pri zlúčení spoločností dochádza k zániku jednej spoločnosti (viacerých spoločností), pričom imanie zanikajúcej spoločnosti (zanikajúcich spoločností) prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť. Táto sa tým stáva právnym nástupcom spoločností.

Spoločnosť A (nástupnícka spoločnosť) + spoločnosť B (zanikajúca spoločnosť) = spoločnosť A

Podnikatelia zvyknú využiť predmetný postup v prípade ak majú viacero spoločností, pričom niektoré z nich sú pre nich už zbytočné. Uskutočnia zlúčenie spoločností aby nemali za nefunkčnú spoločnosť daňové a iné povinnosti (náklady s tým súvisiace).

Jednou zo základných podmienok zlúčenia spoločností je existencia nástupníckej spoločnosti. Teda jedna zo zlučovaných spoločností zostáva naďalej existovať so zvýšeným imaním zaniknutých spoločností.

K zlúčeniu spoločností je jednak potrebné rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti o zrušení spoločnosti bez likvidácie a zároveň rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o jej zlúčení s inou spoločnosťou.

Pri zlúčení sa vyžaduje aby spoločníci zanikajúcich spoločností aj nástupníckej spoločnosti schválili návrh zmluvy o zlúčení spoločností. Návrh zmluvy o zlúčení spoločností sa ukladá do zbierky listín pre každú zo spoločností podieľajúcich sa na zlúčení.

Zmluva o zlúčení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Musí obsahovať:

  • Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, zlučujúcich spoločností
  • Podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti
  • Určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti (tzv. rozhodný deň – nesmie byť neskorší ako deň nadobudnutia účinkov zlúčenia)
  • Určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločníci právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti.

Účinky zlúčenia spoločností nastávajú jeho zápisom do obchodného registra.

Do obchodného registra podáme dva návrhy. Jedným je návrh na výmaz zanikajúcej spoločnosti a druhý, návrh na zmenu v spoločnosti. Pričom oba zápisy sa vykonajú k tomu istému dňu.

CENA: od 599,- €

Potrebujete zlúčiť dve alebo viac spoločností?
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.